حوزه هنری نهادی است که تاریخچه و سرگذشتی به بلندای انقلاب اسلامی دارد. درست در همان گرماگرم سال‌های منتهی به انقلاب 57، جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان هسته اولیه نهادی هنری و انقلابی را بنا گذاشته و نام “حوزه هنر و اندیشه اسلامی” برآن گذاردند.ثمرات این نهالِ هنری روئیده از متن و بطن انقلاب اسلامی دارد. درست در همان گرماگرم سال‌های منتهی به انقلاب 57، جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان هسته اولیه نهادی هنری و انقلابی را بنا گذاشته و نام “حوزه هنر و اندیشه اسلامی” برآن گذاردند.ثمرات این نهالِ هنری روئیده از متن و بطن انقلاب اسلامی دارد. درست در همان گرماگرم سال‌های منتهی به انقلاب 57، جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان هسته اولیه نهادی هنری و انقلابی را بنا گذاشته و نام “حوزه هنر و اندیشه اسلامی” برآن گذاردند.ثمرات این نهالِ هنری روئیده از متن و بطن می‌شود.

من را اسکن کن

اطلاعات تماس

آخرین اخبار

دانش نامه اختصاصی

حوزه هنری

شهرستان پاکدشت dfsdپر است از استعدادهای هنری و تیم هایی که استعدادشان انها را دور هم جمع کرده است. بخشی از این هسته های هنری را ما پیدا کردیم و بخشی هم به ما مراجعه کردند و حالا به هر صورت با هم دوست هستیم و یک جمع هنرمند! را تشکیل دادیم و سعی داریم تا با کمک به هم هنرفردی، جمعی و استان‌مان را تعالی ببخشیم آنچه اینجا می بینید “ماییم! هسته های هنر مردمی شهرستان پاکدشت” با ما بیشتر آشنا شوید